Warunki i wyrażenie zgody

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w ramach ankiety dla pracowników 2020 (art. 13 RODO)

 

Firma IG Metall przeprowadza ankietę wśród pracowników w ich obszarze organizacyjnym w celu dalszego rozwijania własnej pozycji z myślą o przyszłych rokowaniach firmowych, zbiorowych i społecznych.

Został(a) Pan/Pani skierowany(-a) na tę witrynę firmy IG Metall po kliknięciu łącza. Ta witryna jest własnością Netigate Deutschland GmbH. Netigate jest europejskim dostawcą rozwiązań opartych na chmurze na potrzeby ankiet online i w tym przypadku pełni rolę wykonawcy firmy IG Metall.

 

Kwestionariusz ten zawiera pytania dotyczące osobistych doświadczeń i postaw, a także poglądów politycznych i związkowych na temat obecnej sytuacji.

Respondenci nie zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska ani innych danych, które identyfikują lub mogą umożliwić identyfikację respondenta.

 

Wypełnione kwestionariusze zostaną przesłane do firmy IG Metall w formie zaszyfrowanej.

Firma IG Metall będzie w stanie rozpoznać jedynie, z jakiej firmy pochodzą kwestionariusze, bez możliwości identyfikacji respondenta.

IG Metall przeanalizuje te kwestionariusze zgodnie z opisanym tutaj celem. Firma korzysta w tym zakresie częściowo ze wsparcia ze strony środowiska naukowego.

 

Celem niniejszego zawiadomienia o ochronie danych jest przekazanie Panu/Pani informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące respondenta, w szczególności umożliwiające identyfikację (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe).

 

1. Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej oraz jej przedstawiciela:

Firma IG Metall, reprezentowana przez:

1. Przewodniczący Jörg Hofmann,

IG Metall-Vorstand,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

dsgvo.verantwortlicher@igmetall.de

 

2. Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych:

Z właściwym inspektorem ds. ochrony danych

można kontaktować się jak niżej:

IG Metall-Vorstand,

Stst. Interne Revision/Datenschutz,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

datenschutz@igmetall.de

 

3. Kategorie danych, cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane zgromadzone w ramach tej ankiety będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, które mogą dotyczyć Pana/Pani osoby, jest art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (Rozporządzenie UE 2016/679) („RODO”), które umożliwia przetwarzanie za Pana/Pani zgodą.

 

4. Przekazywanie do odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych:

Wykonawca, który gromadzi dane w naszym imieniu oraz naukowcy, którzy nas wspierają, podejmują te czynności w ramach zawartej z nami umowy na przetwarzanie danych, która gwarantuje traktowanie Pana/Pani danych zgodnie z postanowieniami RODO.

 

5. Czas przechowywania/kryteria określania czasu trwania:

Po osiągnięciu celu opisanego powyżej dane zostaną usunięte.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące Pana/Pani praw, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdują się powyżej w pkt. 2.

Pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych przysługują Panu/Pani następujące prawa wynikające z art. 15-22 RODO:

- Prawo do informacji, tj. prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeśli tak, do otrzymania informacji o tych danych oraz innych informacji;

- Prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są błędne;

- Prawo do usunięcia, na przykład jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetworzone;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania w określonym formacie dotyczących Pana/Pani danych osobowych przekazanych nam przez Pana/Panią;

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w niektórych przypadkach z przyczyn wynikających z Pana/Pani szczególnej sytuacji lub w dowolnym momencie w przypadku marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do wycofania Pana/Pani zgody*

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej cofnięcia. W razie wycofania przez Pana/Panią zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach.

Dochodzenie Pana/Pani praw może w indywidualnych przypadkach zostać ograniczone ze względu na ograniczenia prawne, w szczególności w przypadku wymogu przetwarzania (por. art. 17 ust. 3 RODO), zaistnienia obowiązku przechowywania danych lub w przypadku nieproporcjonalnie wysokich wydatków (por. § 34 ust. 1 i ust. 4, § 35 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych) lub w przypadku istotnego interesu publicznego (por. § 36 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Pana/Pani praw lub ich ograniczeń prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 2.

 

8. Prawo odwołania się do organu nadzorczego:

Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, w świetle art. 77 RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za firmę IG Metall to:

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 14 08-0

Ochrona prywatności i wyrażenie zgody