Προϋποθέσεις και συγκατάθεση

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έρευνα των εργαζομένων για το 2020 (άρθρο 13 του ΓΚΠΔ)

 

Η IG Metall διεξάγει έρευνα για τους εργαζόμενους στην οργανωτική της περιοχή με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της δικής της θέσης για την επερχόμενη εταιρεία, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις κοινωνικές διαφορές.

Μέσω ενός συνδέσμου έχετε μεταβεί σε αυτόν τον ιστότοπο της IG Metall. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Netigate Deutschland GmbH. Η Netigate είναι ένας ευρωπαϊκός πάροχος λύσεων με βάση το υπολογιστικό νέφος για επιγραμμικές έρευνες, ενώ στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως ανάδοχος της IG Metall.

 

Με το ερωτηματολόγιο θα σας ζητηθεί να εκφράσετε προσωπικές εμπειρίες και αντιλήψεις, καθώς και πολιτικές και συνδικαλιστικές απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Δεν θα σας ζητηθούν ονοματετώνυμο και άλλα προσωπικά ή ατομικά δεδομένα.

 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αποστέλλονται στην IG Metall σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Η IG Metall δεν μπορεί να αναγνωρίσει από ποιο άτομο προήλθαν τα δεδομένα. Οι μόνες πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση είναι από ποια εταιρεία προέρχονται τα ερωτηματολόγια.

Η IG Metall αξιολογεί αυτά τα ερωτηματολόγια σύμφωνα με το στόχο που περιγράφεται εδώ. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνει εν μέρει υποστήριξη από την επιστημονική κοινότητα.

 

Με την παρούσα ειδοποίηση προστασίας δεδομένων, η IG Metall σάς ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σας αφορά, ιδίως σχετικά με εσάς (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).

 

1. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου και του εκπροσώπου του:

IG Metall, εκπροσωπούμενη από τον:

1. Πρόεδρος Jörg Hofmann,

IG Metall-Vorstand,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

dsgvo.verantwortlicher@igmetall.de

 

2. Στοιχεία επικοινωνίας του/της υπευθύνου/-ης προστασίας δεδομένων:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την υπεύθυνο/-η

Υπεύθυνος/-οι προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

IG Metall-Vorstand,

Stst. Interne Revision/Datenschutz,

Wilhelm-Leuschner-Straße 79,

60329 Frankfurt am Main

datenschutz@igmetall.de

 

3. Κατηγορίες δεδομένων, σκοποί για τους οποίους πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η νομική βάση για την επεξεργασία:

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να αφορά το πρόσωπό σας, είναι το άρθρο 6, εδ. 1 υποεδ. 1 στοιχείο α’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός EΕ 2016/679) («ΓΚΠΔ»), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας.

 

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών:

Ο ανάδοχος που συλλέγει τα δεδομένα για λογαριασμό μας και οι επιστήμονες που μας υποστηρίζουν το πράττουν στο πλαίσιο σύμβασης που συνάπτεται μαζί μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

 

5. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας:

Αφού επιτευχθεί ο σκοπός που περιγράφεται παραπάνω, τα δεδομένα θα διαγραφούν.

 

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων:

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται παραπάνω στην ενότητα 2.

Εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ:

- Δικαίωμα ενημέρωσης, δηλαδή το δικαίωμα λήψης επιβεβαίωσης από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία και, εάν ναι, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες.

- Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

- Το δικαίωμα διαγραφής, για παράδειγμα εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.

- Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει σε συγκεκριμένη μορφή.

- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή ανά πάσα στιγμή στην περίπτωση απευθείας εμπορικής προώθησης.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας *

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή αντιταχθείτε αποτελεσματικά στην περαιτέρω επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να περιοριστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις λόγω νομικών περιορισμών, ιδίως στην περίπτωση της ανάγκης επεξεργασίας (βλ. άρθρο 17, εδ. 3 του ΓΚΠΔ), στην περίπτωση της ύπαρξης υποχρεώσεων παρακράτησης ή στην περίπτωση δυσανάλογα υψηλών δαπανών (βλ. παρ.34, εδ. 1 και εδ. 4, παρ. 35 του ΓΚΠΔ) ή στην περίπτωση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος (βλ. παρ. 36 του ΓΚΠΔ).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας ή τους περιορισμούς τους, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 2.

 

8. Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή:

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι νόμιμη, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο υπόνοιας παράβασης. Η διεύθυνση της εποπτικής αρχής που είναι αρμόδια για την IG Metall είναι:

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Τηλέφωνο +49 0611 14 08-0

Απόρρητο και Συναίνεση